Detta hände på fullmäktigemöte 8 2016/2017

Dela
May 17, 2017, 11:11
Studentkåren
Scroll down for English!
 
Årets åttonde och sista fullmäktigesammanträde hade mycket att göra. Preliminär verksamhetsplan och budget klubbades, en strategi för internationalisering antogs, valresultatet fastställdes, och en motion om fullmäktigeråd antogs.

 

RAPPORTER

Kårens VD Peter Alehammar gästade mötet för att förklara vad som händer och vad som komma skall inom kårens bolag. Kårens restaurangbolag har nyligen startat ett nytt café hos Industriell Ekonomi och är i färd med att starta ett till i det ombyggda Samhällsbyggnadshuset, samt arbetar med att förbättra Kårrestaurangen. Det ryktas också om att det ska bli spelhörna med bland annat dart och flipper i Expresslokalen på kvällstid.
 

 
Stiftelsen Chalmers Studenthem (Chalmers Studentbostäder) avlade även sin
verksamhetsberättelse under mötet, då det rapporterades att deras nya kösystem tagits i drift och att det fungerar väl, samt att de arbetar starkt med att förbättra sin verksamhet. Stiftelsen presenterade också planer omfattande drygt 4.000 nya studentbostäder inom de närmaste 10 åren, där den närmaste byggstarten bara ligger några månader bort.
 

VALRESULTATET

Valnämnden presenterade sitt preliminära valresultat till fullmäktige som fastställde resultatet utan anmärkning. Grattis till de 35 nya ledamöterna och 13 nya suppleanterna till Kårfullmäktiges mandatperiod 17/18! Det konstituerande sammanträdet äger rum den 24/5 i Kårrestaurangen, Johanneberg, och alla är så klart välkomna att gästa.
 

PROPOSITIONER


 
Kårstyrelsen lade fram hela sex propositioner till mötet som rörde allt från ändring av stadgan och fastställande av preliminär budget till nästa verksamhetsår till antagande av nya åsikter angående regional påverkan och fastställandet av en ny IT-strategi. Efter lite diskussioner och ändringsyrkanden kring åsikter och stadgan antogs samtliga propositioner.
 

MOTIONER

Två motioner hade inkommit till mötet. Den ena berörde antagandet av en ny strategi för internationalisering. Efter korta diskussioner om strategins ordval klubbades den igenom. Den andra motionen föreslog att fullmäktige ska instifta råd, liknande riksdagens utskott, där ledamöter och suppleanter frivilligt kan sitta för att agera förberedande och utredande organ. Diskussionen kretsade kring huruvida detta skulle påverka fullmäktiges och kårledningens arbetsbelastning. "Vad är det värsta som kan hända?" sa en ledamot, varefter motionen antogs.
 

VAL

Mötet förrättade årets viktigaste val: val av lekmannarevisorer. Till revisorsfunktionen valdes Cedrik Sjöblom (h15), Betina Andersson (h15), Elias Larsson (i14), och Martin Raisse (k14). Grattis!
 

ÖVRIGT

Mötet delade också ut det traditionsenliga PS-stipendiet (Prata Strunt-stipendiet) som tillfaller den talare som talat mest per möte. Det tilldelades fyrfaldigt till Sten Li (m13), tvåfaldigt till Hampus Renberg Nilsson (f14), samt enfaldigt till Jim Collander (i14) och Johan Bondesson (m11).
 
Med det så lägger talmanspresidiet ner klubban och pennan för detta år och tackar så mycket för att ni läst och delat.
 
ENGLISH
 
The eighth and last Student Union Council metting of the year had a lot to do do. The preliminary business plan and budget was accepted, a strategy for internationalization was adopted, the election results were established, and a motion about under-councils was adopted.
 

REPORTS

The Student Union's CEO Peter Alehammar attended the meeting to explain what's going on within the union's companies. Our restaurant company has recently started a new café at Industrial Economics and is in the process of starting a new one in the rebuilt Civil Engineering building. Work is also in progress to improve the Student Union Restaurant at Johanneberg. It is also rumored that there will be a game corner including darts and pinball in the Express room in the evenings.
 
The foundation Chalmers Studenthem (which runs the union's housing company Chalmers Studentbostäder) also presented its annual report to the meeting. They reported that their new queue system has been put into operation and that it has worked well so far and that work is ongoing to improve their quality of service. The foundation also presented extensive plans for around 4,000 new student homes within the next 10 years, where the closest building project is set to start just a few months from now.
 

ELECTION RESULTS

The Electoral Committee presented its preliminary election results to the meeting and it was accepted without remark. Congratulations to the 35 new members and 13 new substitutes to the council term of 17/18! The constituent meeting will take place 24/5 in Kårrestaurangen, Johanneberg, and everyone is of course welcome to visit.
 

PROPOSITIONS

The union board presented no less than six propositions to the meeting that concerned everything from amendments to the statute and deciding of the preliminary budget for next year to adopting new opinions on regional influence and adopting a new IT strategy. After some discussions and amendments on the opinions and the statute, all propositions were accepted.
 

MOTIONS

The meeting had received two motions, where the first concerned the adoption of a strategy for internationalization. After brief discussion about some choices of words within the strategy, it was adopted. The second motion proposed the institution of under-councils (råd), akin to parliamentary committees, where members and substitutes can voluntarily sit to act in a preparatory and investigative function. The discussion focused on whether this would affect representatives' and the management team's work load. "What's the worst that could happen?" said one member, after which the motion was adopted.
 

ELECTIONS

The meeting held the year's most important election: election of laymen auditors. The elected auditors are: Cedrik Sjöblom (h15), Betina Andersson (h15), Elias Larsson (i14), and Martin Raisse (k14). Congratulations!
 

OTHER

The meeting also imparted the traditional PS-scholarship which goes to the person who spoke the most per meeting. The scholarship was awarded fourfold to Sten Li (m13), twice to Hampus Renberg Nilsson (f14), as well as once to Jim Collander (i14) and Johan Bondesson (m11), respectively.
 
With that, the Speaker's Presidium puts down the club and the pen for this year and thanks you so much for reading and sharing.