Detta hände på fullmäktigemöte 7 2016/2017

Dela
April 11, 2017, 11:48
Studentkåren

Årets sjunde fullmäktigesammanträde fick mycket gjort. Medlemsmätningen presenterades, kårföreningar både togs bort och lades till, datum för FuMvalet ändrades, och Kårledningen 17/18 valdes. Det sägs också att Kårordförande Carl von Rosen Johansson lovat att springa Göteborgsvarvet i kilt om valdeltagandet överstiger 25%.

RAPPORTER

Vad tycker Chalmeristen om frivilligt medlemsskap i kåren, tillgången på studentbostäder, och vad borde vara kårens viktigaste uppgift? Svar på dessa frågor och många fler presenterades i resultatet från medlemsmätningen från 2016. Däröver presenterades en delrapport från arbetsgruppen för fullmäktiges arbetssätt, en statusrapport från kårledningen, och en rapport från arbetsgruppen om internationalisering.

NYA KÅRFÖRENINGAR OCH KOMMITTÉER

Intresset för idrott ökar bland Chalmerister, men kårens idrottskommitté CIK har i flera år stått utan medlemmar. Mötet beslutade att stänga ner CIK och upptog i stället Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS) som kårförening. Nystartade Lindholmen Makerspace blev också kårförening och den tillfälliga Kårhuskommittéen KåK gjordes permanent.

ÄNDRADE DATUM FÖR FULLMÄKTIGEVAL

Valnämnden hade beslutat att förlänga kandidaturperioden och således senarelägga fullmäktigevalet. Mötet fastställde ändringen och valet äger nu rum mellan den 27:e april och 3:e maj. Se nu till att rösta!

INVAL

 

Mötet förrättade årets näst viktigaste val: val av kårledningen 17/18. Till den valdes:

 • Carl Toller (m12) som Kårordförande (KO)
 • Josefin Lövdahl (k13) som Vice kårordförande (VO)
 • Oscar Holke (m14) som Utbildningsenhetens ordförande (UO)
 • Lisa Winberg (k13) som Sociala enhetens ordförande (SO)
 • Amanda Lindenmeyer Asadi (kfkb13) som Arbetsmarknadsenhtetens ordförande (AO)
 • Jonas Hultén (d12) som Husansvarig (HA)
 • Johanna Laussen (h14) som Utbildningsenhetens vice ordförande (vUO)
 • Sofia Törnkvist (h14) som Sociala enhetens vice ordförande (vSO)
 • Olof Svanberg (h13) som Arbetsmarknadsenhetens vice ordförande (vAO)

Årets viktigaste val - val av lekmannarevisorer - lyftes men bordlades till fullmäktigesammanträde 8. Om du vill vara viktigast i kåren och se till att det är ordning och reda så kanske du bör söka lekmannarevisor. Kontakta då valberedningen.

ÖVRIGT

Inte allt behöver vara allvarligt på ett fullmäktigemöte. Kårordförande Carl von Rosen Johansson fick frågan om han skulle springa Göteborgsvarvet i kilt om valdeltagandet i fullmäktigevalet översteg 25%. Carl svarade att han skulle göra det, men att han saknar startbevis. Fullmäktige samlade då hastigt ihop pengar som låter Carl inte bara springa loppet, utan även göra så för välgörenhet. Talman Anders Fredriksson gick också med på att klippa sned (öra-till-öra) mohawk om valdeltagandet överstiger 20%.

[ENGLISH]

The seventh Student Union Council Meeting of the year got a lot done. The result of the member survey was presented, union associations were both added and removes, the dates for the council election were changed, and the Management Team for 17/18 was elected. It's also rumored that President Carl von Rosen Johansson has promised to run the Gothenburg half-marathon (Göteborgsvarvet) wearing a kilt if the election turnout exceeds 25%.

REPORTS
What do Chalmers students think of voluntary union membership, the availability of student housing, and what should be the union's primary task? The answers to these questions were presented in the result of the 2016 member survey. In addition, a partial report from a working group for the council's working procedure was presented along with a status report from the union management team and a report from the working group on internationalisation.

NEW UNION ASSOCIATIONS AND COMMITTEES
The interest for sports and exercise is increasing among Chalmers students, but the union's athletics committee CIK has been vacant for several years. The meeting decided to close CIK and instead accepted Chalmers Student Union's Sports Society (CIS) as a union association. The newly founded Lindholmen Makerspace was also made a union association and the temporary Student Union Building Committe KåK was made permanent.

CHANGED DATES FOR THE COUNCIL ELECTION
The Election Committee decided to extend the candidacy period which moved the dates for the council election. The meeting accepted the changes and the election will now be held between April 27 and May 3. Remember to vote!

ELECTIONS
The meeting held the second most important elections of the year: electing the Student Union Management Team for 17/18. The meeting elected:

 • Carl Toller (m12) as President of the Student Union (KO)
 • Josefin Lövdahl (k13) as Vice President of the Student Union (VO)
 • Oscar Holke (m14) as Educational Affairs Officer (UO)
 • Lisa Winberg (k13) as Student Welfare and Campus Life Officer (SO)
 • Amanda Lindenmeyer Asadi (kfkb13) as Career and Business Relations Officer (AO)
 • Jonas Hultén (d12) as Premises Officer (HA)
 • Johanna Laussen (h14) as Educational Affairs Deputy Officer (vUO)
 • Sofia Törnkvist (h14) as Student Welfare and Campus Life Deputy Officer (vSO)
 • Olof Svanberg (h13) as Career and Business Relations Deputy Officer (vAO)

The most important elections of the year - electing lay auditors - has been postponed until council meeting 8. If you like keeping things in order and feel up to being the most important person in the student union, then you should contact the Nomination Committee about being a lay auditor.

OTHER
Everything doesn't have to be serious during a council meeting. President Carl von Rosen Johansson got the question if he would run the Gothenburg half-marathon wearing a kilt if the council election turnout exceeded 25%. Carl answered that he would, but that he wasn't registered to the race. The council rose to the occasion and quickly collected enough money to let Carl not only run the race but do so for charity. Speaker of the Council Anders Fredriksson also agreed to cut his hair to an ear-to-ear mohawk if the election turnout exceeds 20%.