Detta hände på Fullmäktigemöte 5 2016/2017

Dela
February 16, 2017, 23:42
Studentkåren
Årets femte Fullmäktigesammanträde var ett kort möte utan några större punkter på dagordningen.
En ny fond skapades, en rapport om verksamhetsplanen presenterades, en suppleant till Chalmers Studenthems styrelse valdes, och en motion om fullmäktiges arbetssätt behandlades.
 

Verksamhetsplansrapport

Kårordförande Carl von Rosen Johansson och Arbetsmarknadsenhetens ordförande Matilda Halldén föredrog en rapport om hur kårledningens arbete ligger i förhållande till de olika punkterna i verksamhetsplanen. Däröver presenterade Carl von Rosen Johansson tillsammans med David Ådvall (UO 14/15) och Jonas Otterheim (KO 10/11) en rapport om helhetsstrategi för kåren. Fokus, enligt rapporten, ligger på att fastställa en långsiktig strategi samt på ett effektivt sätt utvärdera hur en strategi fungerar.
 

Underhållsfond Emilias kårhus

"För att säkerställa framtiden framtida underhåll av kårens fritidsområde i Härryda föreslås att inrätta en underhållsfond liknande den som finns för kårhuset i Johanneberg" står det i propositionen som antogs av mötet. Så nu, med Storstugan färdig, finns resurser för att hålla den i toppskick.
 

Fullmäktiges arbetssätt

"Vad gör fullmäktige, egentligen?" var en fråga som diskuterades vid fullmäktige-kickoffen i mitten på januari. Fullmäktige vill göra mer än som faktiskt görs, visade det sig, så Talman Anders Fredriksson och Vice talman Jonas A. Hultén presenterade en motion om att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda hur fullmäktige borde arbeta. Efter en kort diskussion om vad gruppen får och inte får föreslå antogs motionen. Till arbetsgruppen valdes Anders Fredriksson (f14), Jonas A. Hultén (d12), Sebastian Schill (f13), Daniel Gyllenhammar (i13), och Sabina Söderstjerna Jörgensson (f12).
 

Inval

 
Stiftelsen Chalmers Studenthems styrelse (även känd som Chalmers Studentbostäder) utökades med att Fabian Edeland (v12) valdes som suppleant för verksamhetsåret 2017.
 
[ENGLISH]
 
The fifth Student Union Council Meeting of the year was a short meeting without any major items on the agenda. A new fund was created, a report about the operational plan was presented, a substitute was elected to the board of Chalmers Studenthem, and a motion about working procedures was handled.
 
OPERATIONAL PLAN REPORT
 
Student Union President Carl von Rosen Johansson and Career and Business Relations Officer Matilda Halldén presented a report about where the management team's work is in relation to the operational plan. In addition, Carl von Rosen Johansson together with David Ådvall (Educational Affairs Officer 2014/2015) and Jonas Otterheim (President 2010/2011) presented a report about union-wide strategy. The focus, according to the report, is to establish a long-term strategy and methods to evaluate if a strategy is working as intended.
 
MAINTENANCE FUND EMILIAS KÅRHUS
 
Now that the new Student Union building in Härryda is complete, it needs to be maintained. To support the costs of this, the Board proposed creating a fund which would support future maintenance costs. The Council agreed and passed the proposition.
 
COUNCIL WORK PROCEDURE
 
"What is it that the Council does, exactly?" was a question that was discussed during the Council kick-off in mid-January. The Council wants to do more than it is presently doing so Speaker Anders Fredriksson and Deputy Speaker Jonas A. Hultén presented a motion about creating a working group to evaluate how the Council should work in future. After a short discussion about what such a group can and cannot do, the motion was passed. The meeting then elected Anders Fredriksson (f14), Jonas A. Hultén (d12), Sebastian Schill (f13), Daniel Gyllenhammar (i13), and Sabina Söderstjerna Jörgensson (f12) to the working group.
 
ELECTIONS
 
The meeting also elected Fabian Edeland (v12) to serve as a substitute on the board of Stiftelsen Chalmers Studenthem (the Student Union housing company) for 2017.