Kursutvärdering

Dela

Genom kursutvärderingen har alla studenter möjlighet att säga vad de tycker om den kurs de precis läst och en möjlighet att utveckla kursen till nästa år.

Varför ska du fylla i din kursenkät?

Kursutvärderingarna är en ypperlig möjlighet till att framföra sina synpunkter på hur kursen du precis läst har varit. Genom att du bidrar med din åsikt kan Chalmers utbildningar bli bättre för varje år som går! Glöm inte att uttrycka dig konstruktivt och ge förslag på förbättringar, då blir det lättare för examinatorn, lärare och handledare att ta åt sig. 
 
 

Varför ska du bli kursrepresentant?

Som kursrepresentant får du en inblick i hur utbildningen fungerar på Chalmers. Du får också en personlig kontakt med dina lärare samt möjligheten att uttrycka dina egna och andra studenters tankar om den kurs du läser. Som tack för din insats belönas du dessutom med 200 kr att köpa kurslitteratur för! Läs mer om vad det innebär att vara kursrepresentant här nedanför.
 

Hur fungerar kursutvärderingen?

Här nedanför beskrivs kursutvärderingsprocessen i fem enkla steg!
 
 

1) Kursrepresentanter utses 
För varje kurs utses 2-5 kursrepresentanter. Kursrepresentanternas uppdrag är att ta in synpunkter på kursen från övriga studenter och sedan föra dem vidare till kursens examinator. Kursrepresentanter kan utses på tre olika sätt: 

  • Studienämnden på den sektion som studenterna tillhör utser kursrepresentanter.
  • Examinatorn utser kursrepresentanter.
  • Kursrepresentanter slumpas fram.
2) Uppstartsmöte
För att kursrepresentanterna och examinatorn ska få kontakt och boka en tid för mittmötet hålls ett uppstartsmöte. Uppstartsmötet hålls normalt i läsvecka 2.
 
3) Mittmöte
Under mittmötet har kursrepresentanterna möjlighet att framföra studenternas synpunkter på kursen för att kursen ska kunna utvecklas och bli bättre under kursens andra hälft. Mittmötet sker någon gång i läsvecka 3-4 och vanligtvis diskuteras arbetsklimat, kursmoment som upplevts som problem och om kursenkäten ska innehålla några speciella frågor. Efter mittmötet läggs anteckningar från mötet upp på kursens hemsida.
 
4) Kursenkäter skickas ut
Första måndagen efter tentaveckan skickas en kursenkät ut. Kursenkäten innehåller elva frågor som är gemensamma för alla kurser på Chalmers, men det finns även möjlighet för examinatorn och programansvarig att lägga till frågor som är specifika för en kurs. 
 
5) Kursnämndsmöte
I läsvecka 4-7 i kommande läsperiod avslutas kursutvärderingen med ett kursnämndsmöte. På kursnämndsmötet diskuteras områden som behöver förbättras till nästa år. Detta kan röra ett specifikt kursmoment eller det pedagogiska upplägget av kursen. På mötet deltar kursrepresentanterna, examinator och programrepresentanter men även studienämnden för det berörda programmet är kallad. Som tack för insatsen får alla studentrepresentanter 200 kr till kurslitteratur eller liknande.