Checklistan

Dela
Checklistan från kårledningen är ett förhoppningsvis överskådligt sätt att visa vilka fokusområden kåren jobbar med under verksamhetsåret. Punkterna bockas av löpande. Vill du veta mer om en särskild satsning, kontakta vice kårordförande vo@chalmersstudentkar.se. Efter listningen följer en kortfattad förklaring till varje satsning. Vad kårledningen ska jobba med är något som beslutas och fastställs i kårfullmäktige i början av varje verksamhetsår. 
 
 
 • Studenternas åsikter kring läsårsindelningen
 • Påverka Chalmers utbildningsutbud
 • Förbättra vår internationalisering
 • Flyktingkrisen – vad kan vi göra?
 • Underlätta studiesituationen
 • Samordna studenter och medarbetare inom likabehandling och arbetsmiljö
 • Kickoff för masterprogram
 • Hur bra följs studiereglerna?
 • Synliggöra utbildningspåverkan
 • Utveckling av föreläsningssalar
 • Digital examination
 • Vad är ett bra utbytesstudier?
 • Nya sätt att mäta utbildningskvalitet
 • Knyta näringslivskontakter tillsammans med högskolan
 • Lindholmssatsningen
 • Breddad rekrytering
 • Kåren i rekrytering
 • Entreprenörskap i utbildningen
 • Studenters kontakt med arbetslivet
 • CHARM- långsiktig strategi

Studenternas åsikter kring läsårsindelningen - KLAR

Inför läsåret 14/15 ändrades läsårsindelningen vilket ledde till en del komplikationer i samband med omtentaperioderna. Detta uppmärksammades av högskolan som under sommaren tillsatte en arbetsgrupp som skulle se över problemet. Arbetsgruppen la fram ett nytt förslag i oktober. Eftersom arbetsgruppen saknade studentrepresentant ansågs kåren att studenternas åsikter inte hade bejakats. Studentkåren lämnade ett remissvar till högskolan som valde att ta hänsyn till åsikterna inför beslutet.
 

Påverka Chalmers utbildningsutbud

Under året kommer både högskolan och studentkåren att undersöka hur Chalmers utbildningsutbud ser ut. Eftersom utbudet i hög grad bestämmer hur verksamheten ser ut, är det viktigt att vara med och påverka arbetet och för att försäkra om att inte högskolan tar en inriktning som inte Studentkåren håller med om. 
 

Förbättra vår internationalisering

Under året så kommer kåren att titta på hur andra kårer i Sverige jobbar med internationalisering. Tanken är att få goda råd och tips för att vi ska förbättras på att integrera våra internationella studenter i vår verksamhet.
 

Flyktingkrisen – vad kan vi göra?

Den stora flyktingkrisen som pågår just nu berör många. Chalmers Studentkår har tillsammans med Chalmers sett över vad våra organisationer kan göra i frågan. Detta har resulterat i några olika förslag från studentkårens sida. Förslagen kommer med största sannolikhet att genomföras tillsammans med Chalmers Students For Sustainibilty, redan under hösten. 
 

Underlätta studiesituationen

För att på ett systematiskt sätt fånga upp problem angående studenters psykosociala hälsa planeras det att göras en enkät som sedan kan användas för att underlätta studiesituationen för oss studenter.
 

Samordna studenter och medarbetare inom likabehandling och arbetsmiljö

Både studenter och anställda delar arbetsmiljö och av den anledningen är det rimligt att samma regler gäller för oss. 
 

Kickoff för masterprogram

Målet är att ta fram det stöd som studentkåren kan ge teknologsektionsstyrelserna för att de ska kunna genomföra en masterkickoff. Detta är ett första steg till att alla masterprogram kan underlätta för studenterna att lära känna varandra bättre. 
 
Kåren ska undersöka vilka problem studenter upplever med deras studiesituation och ta fram åtgärder. I framtiden skall detta kunna ändra studiesituationen för våra studenter till det bättre.
 

Hur bra följs studiereglerna?

Kartläggning av rättssäkerhet. Det finns många regler kring hur studierna på Chalmers ska se ut. Ibland upplever tyvärr studenter att dessa regler bryts. För att veta hur vanligt förekommande detta är så ska en kartläggning av hur reglerna följs genomföras.
 

Synliggöra utbildningspåverkan

Medlemmarna i studentkåren tycker att (enligt årliga medlemsmätningar) studentkårens viktigaste uppgift är att bedriva utbildningspåverkan. Samtidigt är det få som vet vilket arbete som görs idag. För att sprida kunskapen och intresset för vilket påverkansarbete som görs idag ska kårens arbete med att synliggöra utbildningspåverkan utvecklas.
 

Utveckling av föreläsningssalar

Föreläsningssalarna och klassrummen på Chalmers är anpassade för traditionell föreläsning. Samtidigt utvecklas pedagogiken i klassrummen och hur vi studenter studerar mot att bygga mer på diskussioner mellan studenter. I projektet ska några föreläsningssalar, klassrum och studieplatser göras iordning för att passa bättre mot dagens behov och inspirera lärare mot att utveckla sin pedagogik.
 

Digital examination

Dagens form för salstentamen innebär att en stor mängd papper ska förflyttas och hanteras manuellt. Genom att istället skriva sin tentamen på datorn minskar risken för att en tentamen tappas bort, drar ned på användandet av papper och eftersom att alla tentor måste sparas i två år så sparar man även plats genom att lagra dem digitalt. I projektet Digital examination skrivs tentorna i ett antal kurser på datorn för att se om digital tentamen kan införas på Chalmers.
 

Vad är bra utbytesstudier?

Trots att Chalmers har ett stort antal studentutbyten finns det inte så många studenter som vill åka på utbytesstudier. I projektet sätts kriterier upp för vad som är ett bra studentutbyte.
 

Nya sätt att mäta utbildningskvalitet

Tidigare har kvalitet mätts med att se hur bra examensarbete uppfyller examensmålen. Nu ska skolorna själva hitta ett sätt att mäta kvalitet. 
 

Knyta näringslivskontakter tillsammans med högskolan

Chalmers har strategiska samarbetsavtal med näringslivet där studentkåren är en del av ett av dem. Nu Chalmers ta ett steg i hur dessa avtal kan utvecklas och då ska studentkåren såklart vara en del av det.
 

Lindholmssatsningen

Chalmers har tagit ett beslut om att verksamheten på Lindholmen ska öka vilket innebär flytt av program till eller från Lindholmen. Studentkåren är med och ger studentperspektiv och förklarar hur teknologsektionerna påverkas.
 

Breddad rekrytering

Chalmers har startat en undersökning för att se varför de har en så smal rekryteringsbas. Chalmers Studentkår tycker att skolan ska jobba aktivt för att bredda sin rekrytering och sätta upp en plan för hur en bredare bas nås. 
 

Kåren i högskolans rekrytering

Tillsammans med Chalmers ska studentkåren ta fram hur de kan använda studentkåren och studentlivet i rekrytering. 
 

Entreprenörskap i utbildningen

Chalmers ska se över hur entrepenörskap ska integreras i utbildningen. Från studentkårens sida ska vi undersöka hur vi tycker att detta görs på ett bra sätt.
 

Studenters kontakt med arbetslivet

Ta fram åsikter om var som är bra arbetslivsintegrerat lärande.
 

CHARM- långsiktig strategi